Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

kudi
5193 babb 500
Coben "Zachowaj spokój"  6
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaSkydelan Skydelan
kudi
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viaSkydelan Skydelan

May 05 2017

kudi
3411 498b 500
Reposted fromagathaa agathaa viaSkydelan Skydelan
kudi
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajasnaa jasnaa
kudi

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaSkydelan Skydelan
kudi

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viajasnaa jasnaa
kudi
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaSkydelan Skydelan
kudi
5295 23eb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafou fou

May 03 2017

2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viamuflena muflena
kudi
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
kudi
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromlovvie lovvie viabe-awesome-today be-awesome-today
kudi
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie viabe-awesome-today be-awesome-today
kudi
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viabe-awesome-today be-awesome-today
kudi
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
kudi
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself.
Thich Nhat Hanh, The Art of Power
(via 69shadesofgray)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
We never believe we’re beautiful, no matter how many times we hear it. We never believe it until someone says it in the right way.
Francine Prose
(via themotivationjournals)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
5981 4dbf
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
5989 d97b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
5998 3c9b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl